Op al onze geleverde goederen zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.
Een bestelling kan alleen afgerond worden indien u akkoord gaat met de algemene voorwaarden.
  

Download algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden


1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van VERBEEK MUZIEK zijn, bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

2. Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door VERBEEK MUZIEK.

3. Prijzen/Aanbiedingen

3.1 Alle prijzen van de artikelen zijn vermeld in euro inclusief BTW en exclusief verzendkosten.


4. Retourzendingen

4.1 Alle artikelen kunt u binnen 7 werkdagen na ontvangst retourneren waarna u uw aankoopbedrag terug krijgt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat artikelen in ongeschonden (tenzij het om een productklacht na in gebruikname gaat) staat bij VERBEEK MUZIEK worden afgeleverd (zie voor opsomming onderaan dit artikel). Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.

4.2 U bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Eventuele gebreken dient u binnen bekwame tijd na ontdekking aan ons te melden per e-mail onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van de e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. VERBEEK MUZIEK zal het artikel vervangen of de betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat het artikel niet geaccepteerd is op gegronde redenen en aan ons retour is gezonden.

4.3 In het uitzonderlijke geval dat een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling (verkeerde artikel of kwaliteitsprobleem) dan behoudt VERBEEK MUZIEK zich het recht voor het artikel te ruilen door een nieuw exemplaar sturen na retourneren van het ongewenste artikel.

In het geval dat er van restitutie sprake is; geschiedt dit binnen 7 dagen na ontvangst van de retourzending.
Uw recht op restitutie vervalt op het moment dat de geretourneerde producten incompleet, beschadigd of gebruikt zijn.

Contactgegevens

VERBEEK MUZIEK
Adres: Van Rooylaan 18, 8471 TX  Etten-Leur
Tel: 0621-267334
Mail: info@verbeekmuziek.nl

4.5 Klachtenprocedure:

1. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via het contactformulier. Uiterlijk binnen 3 werkdagen zullen wij op uw klacht reageren.


5. Betalingen

5.1 Betaling dient voorafgaand aan de levering te geschieden middels een van de op de website geboden betaalopties. Zodra wij uw betaling hebben ontvangen gaan wij tot levering over.

5.2 Betaling kan ook onder rembours geschieden. U rekent dan af met de pakketbezorger bij aflevering.

6. Levering

6.1 De door VERBEEK MUZIEK opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

6.2 Indien de Koper een product bestelt dat tijdelijk niet op voorraad is, wordt door VERBEEK MUZIEK aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen door VERBEEK MUZIEK aan de Koper per e-mail, schriftelijk of telefonisch worden gemeld.


7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan VERBEEK MUZIEK verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de verzending op u over.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Alle producten die in het assortiment van VERBEEK MUZIEK zijn opgenomen voldoen aan strenge eisen. VERBEEK MUZIEK kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door VERBEEK MUZIEK verkochte producten.

8.2 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. VERBEEK MUZIEK kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. VERBEEK MUZIEK is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.

8.3 VERBEEK MUZIEK is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door VERBEEK MUZIEK zo spoedig mogelijk worden aangepast.

8.4 VERBEEK MUZIEK kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

/9. Elektronische communicatie en bewijs

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en VERBEEK MUZIEK(dan wel door Klant ingeschakelde derden), is VERBEEK MUZIEK niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van VERBEEK MUZIEK.


9.2 De administratie van VERBEEK MUZIEK geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft VERBEEK MUZIEK in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dat door u dit schriftelijk mee te delen en dat zonder dat VERBEEK MUZIEK gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan VERBEEK MUZIEK kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11. Privacy

11.1 VERBEEK MUZIEK zal alle persoonsgegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met de alle toepasselijke privacy wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens, zoals gespecificeerd in haar privacybeleid, dat beschikbaar is via de website van VERBEEK MUZIEK. Uw e-mailadres wordt door ons niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die derde onderdeel uit maakt van ons proces.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. 12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.
  

Deze website gebruikt cookies om de site optimaal te laten functioneren.